Kategoriler

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ZNT Yedek Parça Otomotiv Motorlu Araç Alım Satım İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatı ile kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmaktadır. Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

ZNT Yedek Parça Otomotiv Motorlu Araç Alım Satım İthalat İhracat Anonim Şirketi (“ZNT” yahut “Şirket” olarak anılacaktır), kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. ZNT tarafından kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve İşlenme Amaçları

Kişisel verilerin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri:

Kişisel verileriniz ZNT tarafından sizlerin beyanları üzerine fiziki veya elektronik ortamda ve ZNT ile sizler arasında bulunan ilişkisi çerçevesinde toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Şirketimiz birimleri ve bölümleri, ZNT internet sitesi, kartlı geçiş sistemi, CCTV, SMS, elektronik posta, çerezler ve benzer takip teknolojileri, faks, posta, kargo ya da kurye hizmetleri, ziyaretçi kayıt işlemleri ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanları aracılığıyla toplanmaktadır. Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

ZNT, yazılı/dijital başvurular, web sitesi, bina içerisinde internete bağlanma sırasında, sosyal medya, çağrı merkezi, e-posta, dijital veya basılı anket, matbu form, adli kayıtların taranması, SGK kayıtları, ZNT’nin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar ve ZNT içi ve dışı kapalı devre kamera izleme sistemi gibi sistemler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda kişisel verileriniz toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır.

ZNT işe alım sürecinde, başvuru yapan kişilerin kendi açık rızaları ile özgeçmişlerini ZNT İnsan Kaynakları Biriminin e-posta adresine yollamaları, mülakat esnasında sorulan soruları kendi rızaları ile yanıtlamaları ya da ilan yayınlama ve aday havuzu hizmetleri veren insan kaynakları yazılım programlarının (Kariyer.net, LinkedIn vb. gibi) sunduğu özgeçmiş görüntüleme yöntemleri ile başvuranların kişisel verilerini elde edilmektedir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları:

 1. ZNT tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), ZNT ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, ZNT içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi,
 2. ZNT ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, ZNT tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile (yetkili veya çalışanlar) yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci ve mali işlerin yürütülmesi,
 3. ZNT İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda; ZNT bünyesinde çalışan personellerin kişisel verilerini, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydının yapılabilmesi ve yürürlükteki 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun uygulamaları kapsamında kişilerin personel özlük dosyasında bulunması zorunlu evrakların tamamlanması ile ilgili mevzuat bağlamında iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
 4. ZNT, inşaat, mekanik, tadilat, altyapı, bakım, onarım gibi mühendislik hizmetleri kapsamında 3. kişi kurum ve kuruluşlarla imzalamış olduğu sözleşmeler kapsamında iş yaptırdığı yüklenici ve alt yüklenicilerden, ihale dosyası ve hak ediş dosyasından elde edilen, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki söz konusu yükümlülüklerini yerine getirebilmek, yüklenici ve alt yüklenicilerin işlerini ifa ettikleri esnada sigortalı çalışıp çalışmadıklarını tespit ve kontrol etmek,
 5. Katılım sağladığınız etkinliklerle ilgili etkinliği düzenleyen ve etkinlik paydaşı olan kuruluşlarla kişisel verilerinizin paylaşılabilmesi, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi,
 6. ZNT, işe alım sürecinde mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında kişinin nitelikleri ve deneyimleri ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit edilmesi,
 7. Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz, özgeçmişleriniz, eğitim bilgileriniz ile Şirket tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere ve şirketlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 8. Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması (listeleme, doğrulama, analiz, anket ve değerlendirmeler yapılması, istatistiki ve bilimsel bilgilerin üretilmesi, internet sitesi ve diğer iletişim kanallarımızı kullanım şeklinize ilişkin analizlerin yapılması ve sizlere özelleştirmelerde bulunulması gibi) ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile kişisel veriler işlenmektedir.
 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

ZNT tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanununun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir.

Bu kişi ve Kurumlar ZNT’nin; iş ortakları ve paydaşları, tedarikçileri, danışmanları, hissedarları, şirket yetkilileri, hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuken yetkili özel hukuk / kamu hukuk tüzel kişileridir. ZNT’nin hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (ZNT tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, ZNT’ye ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), ZNT’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesidir.

Veriler; gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak bu metnin amaçlarının gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılabilir, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenebilir.

 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel verileriniz her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamda, işbu aydınlatma metninin 1. maddesinde sayılan amaçlar doğrultusunda toplanabilir. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirmenin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Şirkete iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Hakları
 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak içinwww.zntyedekparca.com linkinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu kullanabileceklerdir.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

•      Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla “Bahçekapı Mahallesi Sanayi Bulvarı No:22, Officium
Şaşmaz / ANKARA” adresine iletilmesi,

•      Formun “[email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

•      Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

Şirketimiz, Kanunda öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanunda öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Veri İşleme Politikamız ile ilgili detaylı bilgiye www.zntyedekparca.com adresinde yer alan ‘Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ başlığı altında inceleyebilirsiniz.

ZNT BİNASI İÇERİSİNDE YER ALAN  GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ZNT tarafından hazırlanmıştır.

İşbu “ZNT Binası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni”, ZNT tarafından yayınlanan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” ile “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ‘‘5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi’’ hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “Bahçekapı Mahallesi Sanayi Bulvarı No:22, Officium
Şaşmaz / Ankara”
adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden “[email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için, sitemizde çerezler kullanmaktayız. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikaları'inceleyebilirsiniz.