Kategoriler

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE SİTE KULLANIM ŞARTLARI


 

 

MADDE 1 - TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, ZNT Yedek Parça Otomotiv Motorlu Araç Alım Satım İthalat İhracat Anonim Şirketi (“ZNT Otomotiv” olarak anılacaktır) ile zntyedekparca.com sitesini herhangi bir sebeple kullanan veya üye olan kişiler (“Üye” olarak anılacaktır) arasında sitede yer alan hizmetlerden yararlanılmasına ilişkin koşulların belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

 

ZNT Otomotiv ve Üye, işbu Sözleşme’de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN AMACI VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu ZNT Otomotiv’in sahip olduğu internet sitesi zntyedekparca.com‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

MADDE 3 - ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, sitede hesap oluştururken verdiği kişisel ve sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, aksi halde ZNT Otomotiv’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini, Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını beyan ve taahhüt eder.

 

Üye, ZNT Otomotiv tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ZNT Otomotiv’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, ZNT Otomotiv’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

Üye, siteyi kullanırken işbu sözleşmede yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

Üye, zntyedekparca.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

Üye, diğer kullanıcıların yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

Üye, ZNT Otomotiv’in yazılı onayı olmadan, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 

Üye, site üzerinden erişim verilen ve arz edilen ürün veya yayınlanan içeriklerden dolayı ZNT Otomotiv’in, ZNT Otomotiv çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını taahhüt eder.

 

Üye; siteye üye olarak sitenin bilgilendirme amaçlı e-posta göndermesini kabul eder. Sitedeki ürünlere ve hizmetlere yorum yazan üyelerin e-posta adreslerinin ve/veya içeriklerinin kullanım hakkı ZNT Otomotiv’de saklı olup üye, ZNT Otomotiv’den e-posta almayı kabul etmiş sayılmaktadır.

 

MADDE 4 - ZNT OTOMOTIV’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ZNT Otomotiv sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri üyeler ve kullanıcılar dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ZNT Otomotiv, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

 

ZNT Otomotiv, üyeler arasında site üzerinden gerçekleşen ve sitenin işleyişine ve/veya sözleşmeye ve/veya sitenin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve ZNT Otomotiv tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; ZNT Otomotiv, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan üyeyi yazılı uyarabilir ve/veya üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak son verebilir.

 

ZNT Otomotiv, sitede yer alan üye bilgilerini, üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

 

MADDE 5 - SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

ZNT Otomotiv, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu sözleşmeyi ve sitede yer alan her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sitede ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, sitede ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu sözleşme Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

 

MADDE 6 - MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dâhil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya ZNT Otomotiv’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ZNT Otomotiv’in işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, ZNT Otomotiv ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu sözleşmenin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

İşbu sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. ZNT Otomotiv herhangi bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. ZNT Otomotiv, üyelerin işbu sözleşmeye ve/veya site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri

kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üye, fesih sebebiyle, ZNT Otomotiv’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır,

 

  1. Üyenin, herhangi bir yöntem kullanarak, sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
  2. Site dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri izinsiz olarak çoğaltması, kopyalaması, dağıtması ve işlemesi,
  3. Üye’nin diğer üyelerin, üçüncü kişilerin veya hak sahiplerinin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

 

MADDE 8 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Sitenin markası, logosu, tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak ZNT Otomotiv tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ZNT Otomotiv’in mülkiyetindedir. Üye, ZNT Otomotiv veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını ZNT Otomotiv’in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, zntyedekparca.com sitesinin tamamını ya da bir kısmını başka bir ortamda ZNT Otomotiv’in izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya ZNT Otomotiv’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, ZNT Otomotiv’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

MADDE 9 - GİZLİLİK

ZNT Otomotiv, Üye'nin sitede sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. ZNT Otomotiv, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri sitede yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, hizmetlerden faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

 

MADDE 10 - MUHTELİF HÜKÜMLER

Sözleşme’nin Site üzerinden hesap oluşturulmasıyla ilgili olmayan bölümleri Kullanıcı açısından bağlayıcıdır.

 

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ZNT Otomotiv’in resmi defter ve ticari kayıtları ile ZNT Otomotiv’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

 

Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanan veya sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

 

ZNT Otomotiv, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

 

İşbu sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

Üye, ZNT Otomotiv’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu sözleşmedeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

 

Taraflardan birinin sözleşmede kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için, sitemizde çerezler kullanmaktayız. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikaları'inceleyebilirsiniz.